(+84) 0283 8115290

Chi Tiết Sản Phẩm

Keyshot HD Academic Edition

26.800.000đ

Mô tả

* Giấy phép này là một phiên bản học tập. Xin lưu ý rằng nó không thể được sử dụng cho mục đích thương mại.

* Được sử dụng trong lớp học là một điều kiện tiên quyết.
* Trong trường hợp giáo viên bán thời gian thuộc tập đoàn hoặc tổ chức trường mục tiêu, việc mua phải được thực hiện bởi tổ chức liên kết.

* Nếu được mua bởi học sinh trung học, nó phải được mua bởi tổ chức liên kết hoặc nhà cung cấp hệ thống.

* Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể từ chối mua hàng dựa trên phán quyết này.
● Mục tiêu của các tổ chức giáo dục

Trường trung học, trường dạy nghề, trường dạy nghề, đại học (cao đẳng, cao học), trường dạy nghề, các bộ và cao đẳng thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, trung tâm dạy nghề công

● Người dùng mục tiêu

Sinh viên hoặc giảng viên của các tổ chức giáo dục nói trên

 

KeyShot HD has basic features including:

- CPU Ray Tracing (with GPU Mode)

- Unlimited Real-Time / Output Resolution

- 850+ Material Presets

- 80+ HDRI Environments

- Image Styles / Tone-Mapping / Denoising

- Cloud Library for 3D Models, Materials and More

- KeyShot RealCloth™ Materials

- Support for X-Rite and Vizoo Materials

- Browzwear VStitcher Plugin

- Substance Painter Material Import

- Axalta Paints / Mold-Tech Textured Plastics

- Pantone / RAL / CIE Lab Colors

- Scattering Medium / Volume Maps (.vdb support)

- Cutaway / Multi-Layer Optics / Measured Materials

- Textureable, Unit-Aware Material Properties

- Color / Specular / Bump / Opacity Textures

- Image Textures / Procedural Textures

- Interactive Label Materials & Mapping

- Interactive Positioning / Patterning

- Image-Based Lighting (HDRI)

- Physical Lighting (Area, Point, Spotlight, IES)

- Backplate / Frontplate Images

- Product Mode / Interior Mode Rendering Methods

- Rounded Edges

- Render Output Image Editor

- Customizable User Interface & Hotkeys

- Workspaces

5.0 stars, based on 136 reviews

Sản Phẩm Có Liên Quan